ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਇਤਵਾਰ ਅਬ ਨਹੀਂ ਆਤਾ

ਸਕੂਨ ਕੀਂ ਬਾਤ ਮਤ ਕਰ

ਐ ਗਾਲਿਬ
ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਇਤਵਾਰ (ਐਤਵਾਰ) 

ਅਬ ਨਹੀਂ ਆਤਾ।

https://www.facebook.com/groups/1577272575622915/permalink/1670613186288853/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s